Condiciones de servicio

Welkom op 1001games.es, u aangeboden door 1001 Games, gevestigd aan de te Uden (hierna te noemen: "1001 Games") en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18082731. Deze gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen: de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op de website 1001games.es, alle webpagina's die daar deel van uitmaken en alle inhoud, software en diensten die daarop worden aangeboden (hierna gezamenlijk te noemen: de "Website").

Om gebruik te maken van alles wat deze Website te bieden heeft moet je wel een aantal regels in acht nemen en respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten deze Website staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande Gebruiksvoorwaarden van deze Website dan ook aandachtig door.

1. Wijziging Gebruikersvoorwaarden

1001games.es kan de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden inzien door de link "Gebruikersvoorwaarden" onderaan de Websites aan te klikken. Het is uw verantwoordelijkheid deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd op wijzigingen te controleren. Indien u van de Websites blijft gebruikmaken nadat wij wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, geeft u daarmee te kennen dat u de nieuwe voorwaarden aanvaardt.

2. Aanvullende voorwaarden

Bepaalde delen van de Website, zoals pagina's waarop u bestanden kunt downloaden, kunnen richtlijnen en voorschriften voor gebruik bevatten, die een aanvulling vormen op de Gebruiksvoorwaarden. Door van deze diensten op de Website gebruik te maken, verplicht u zich dergelijke richtlijnen en voorschriften in acht te nemen.

3. Persoonsgegevens

De gebruiker kan bij het aanmaken van een account op vrijwillige basis zijn contact en gerelateerde gegevens, inclusief persoonlijke informatie, verstrekken, waaronder een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres, geboortedatum en geslacht. Deze informatie die aan 1001games.es wordt verzonden, wordt gebruikt om met klanten te communiceren en diensten aan te bieden. 1001games.es verwijdert, corrigeert of werkt persoonlijke gegevens bij wanneer daarom wordt gevraagd door de gebruiker.

Welke gegevens slaat 1001games.es op, waarom en hoelang?

Bij het aanmaken van een account wordt vastgelegd:
- De gebruikersnaam is bedoelt zodat deze boven berichten weergegeven kan worden en in de high score lijst.
- Het e-mailadres is bedoelt zodat een account geverifieerd en geactiveerd kan worden. En zodat er een nieuw wachtwoord aangemaakt kan worden.
- Een wachtwoord is nodig zodat niet iedereen op elk account kan inloggen.
- Het geslacht wordt vastgelegd omdat deze in bepaalde maten bepalen is voor de spelletjes die interessant zouden kunnen zijn.
- De geboortedatum is van belang om uit te kunnen sluiten dat bepaalde spelletjes, die niet geschikt zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen, ook niet gespeeld kunnen worden.

Gespeelde spelletjes worden alleen vastgelegd, voor een periode van 6 maanden, als je ingelogd bent via een hierboven beschreven account. Zodat een spelletje dat gespeeld is, terug te vinden is en bijvoorbeeld overnieuw of verder gespeeld kan worden.

Een account maakt het ook mogelijk om een reactie onder een spelletje achter te laten.

Elk spelletje kan ook gewaardeerd worden. Om te voorkomen dat er meerdere keren gestemd kan worden. Wordt een waardering, van iemand die ingelogd is via een account, opgeslagen en is gekoppeld aan dit account. Zonder account, wordt een waardering 1 jaar opgeslagen, gekoppeld aan het IP-adres.

Wil je gegevens of je account verwijderen, inzien of bewerken? Neem dan contact op met 1001games.es via het contactformulier.

4. Wijzigingen Website

1001games.es kan de op de Website aangeboden diensten, spelletjes, lay-out en programma-eigenschappen te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen of wijzigen.

1001games.es behoudt zich het recht voor de Website of onderdelen van de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van

de Website en servers van 1001games.es. 1001games.es zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere Gebruiker gehouden zijn.

5. Toepassing Gebruiksvoorwaarden

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen 1001games.es en ieder gebruik van de Website.

Iedereen die de overeenkomst sluit met 1001games.es, iedereen die spelletjes speelt op de Website en iedereen die het profielgedeelte bezoekt is een Gebruiker van de Website. De Gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de Website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je 1001games.es hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je 1001games.es hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

6. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op doordat jij, de Gebruiker, je registreert via de Website.

De overeenkomst komt ook tot stand doordat jij, de Gebruiker, gebruik maakt van de Website.

1001games.es heeft het recht, zonder opgaaf van reden, een Gebruiker te weigeren.

7. Voorwaarden gebruik Website

Om gebruik te mogen maken van de Website moet je tenminste 13 jaar oud zijn of toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger (hierna: Ouders). Hier word je ook op gewezen op de Website. 1001games.es gaat er dan ook vanuit dat een Gebruiker 13 jaar of ouder is of met toestemming van zijn of haar Ouders gebruikmaakt van de Website.

Een account wachtwoord dient geheim gehouden te worden. Website mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk de Gebruiker is en is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord. Je moet Website op de hoogte stellen als je een vermoeden hebt dat het wachtwoord in handen is gekomen van een ander. Website heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Website kan een Gebruiker verwijderen of op non-actief zetten zonder opgaaf van redenen.

Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de Website en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door 1001games.es mag worden verwacht van een zorgvuldig Gebruiker van de Website. Dit betekent in ieder geval dat je de Website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de Website schade mag toebrengen.

Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft 1001games.es het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de Website en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren.

8. Communicatie

Deze regels gelden voor alle communcitie tussen Gebruikers en/of de Website.

Je dient je te onthouden van ongeoorloofd gebruik van jouw profiel op de Website en je zult je opstellen en gedragen zoals verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker.

Daarmee wordt in ieder geval bedoeld dat je alle op de Website weergegeven of aan jou gerichte voorschriften en aanwijzingen ten aanzien van het profiel in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel/moderators van 1001games.es. Verder zul je geen overlast veroorzaken voor andere Gebruikers. Ook betekent dit dat je geen onrechtmatige informatie zal plaatsen, geen berichten van 1001games.es of Gebruikers zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken.

Onrechtmatige informatie is informatie die in strijd is met Nederlandse wet- en regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden. Hieronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, spam, informatie die pornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

Omdat er ook kinderen op de Website komen mogen er geen pornografische of anderszins seksueel getinte afbeeldingen of teksten worden geplaatst.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de berichten die je via jouw profiel plaatst. Indien de inhoud van jouw bericht onrechtmatig is, kan je daar zelf aansprakelijk voor worden gehouden.

1001games.es kan niet garanderen dat de inhoud van de berichten van Gebruikers rechtmatig en/of juist zijn.

Je erkent dat 1001games.es niet verplicht is om uit eigen beweging berichten van Gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren of te bewerken, noch voor plaatsing van het bericht, noch daarna.

Indien 1001games.es tot het inzicht komt dat bepaalde berichten niet aan deze Gebruiksvoorwaarden voldoen, is zij bevoegd deze berichten naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.

Je vrijwaart 1001games.es van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door jou zijn gepleegd met gebruikmaking van jouw profiel en/of berichten op de Website, of uit schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

Je verleent aan 1001games.es kosteloos alle rechten en/of toestemmingen die noodzakelijk zijn om berichten van jou te kunnen plaatsen. In ieder geval wordt verleend een onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare niet-exclusieve licentie om het werk openbaar te maken.

Iedereen is machtigt om 1001games.es op de hoogte stellen, van gedragingen of berichten van Gebruikers die jegens jou of hem/haar onrechtmatig zijn.

Bij herhaaldelijke klachten en/of herhaald overtreden van deze Gebruiksvoorwaarden is 1001games.es gerechtigd je de toegang tot de Website te ontzeggen.

9. Intellectueel Eigendom

De Website bevat veel spelletjes. Op de spellen die op de Website van 1001games.es staan rust Auteursrecht. Deze rechten zijn doorgaans eigendom van 1001games.es of de toeleveranciers van 1001games.es. In het laatste geval hebben wij toestemming van de leveranciers om de spellen te plaatsen. In sommige gevallen hebben wij echter de rechthebbende van het auteursrecht niet kunnen achterhalen. Mocht jij de rechthebbende zijn van een spel en geen toestemming hebben gegeven, dan kan je altijd gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure (zie ook artikel/paragraaf 10).

1001games.es plaatst ook directe links (deeplinks) naar spellen op andermans websites. Mocht je het niet eens zijn met een directe link naar jouw spel dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure.

Als Gebruiker heb je alleen het recht om de spellen te spelen op de Website.

Op de voorgaande regel bestaat één uitzondering. 1001games.es bevat (onder andere) spellen die gemaakt zijn door 1001 Games. De spellen van 1001 Games mogen gekopieerd worden en opnieuw openbaar gemaakt worden onder de volgende voorwaarden:
- De gekopieerde spellen worden gepubliceerd op een spelletjeswebsite.
- De spellen worden niet aangepast.
- De aangebrachte logo's worden niet verwijderd.
- 1001 Games kan de voornoemde toestemming zonder opgaaf van redenen intrekken.

Ook op het uiterlijk en de samenstelling van de Website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan 1001games.es. Je mag niets overnemen zonder toestemming van 1001games.es.

10. Aansprakelijkheid

1001games.es is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van jouw profiel en/of de daaraan gekoppelde gegevens dan wel immateriële schade.

1001games.es is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door het bezoeken van websites van derden.

1001games.es doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste spellen, advertenties of berichten op de Website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft 1001games.es niet altijd controle over de advertenties. 1001games.es aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met 1001games.es, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

11. Notice & Takedown procedure

1001games.es hanteert een procedure waarmee Gebruikers van de Website waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van spellen en andere Gebruikers van de Website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie.

Als een klacht naar het oordeel van 1001games.es gerechtvaardigd is, is 1001games.es gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is 1001games.es gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. 1001games.es zal je informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is 1001games.es gerechtigd hiervan aangifte te doen. 1001games.es kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken Gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties 1001games.es verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Bij herhaaldelijke klachten over de door jou aangeboden informatie is 1001games.es gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen en je te weren van de Website.

Je vrijwaart 1001games.es voor alle schade als gevolg van bovenstaande. 1001games.es is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van 1001games.es in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Maak voor een Notice & Takedown bericht gebruik van het contactformulier.

12. Beëindiging overeenkomst

Uw recht op het gebruik van de Websites eindigt automatisch bij overtreding van de Gebruiksvoorwaarden of andere in verband met de Websites bekendgemaakte voorschriften of richtlijnen. Wij behouden ons bovendien het recht voor uw toegang tot de Websites of delen daarvan om welke reden dan ook, al dan niet met kennisgeving, te beëindigen, zulks te onzer uitsluitende beoordeling.

13. Slotbepaling

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's-Hertogenbosch.

Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan.

Partijen bij de overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact

Mocht je na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Salvar records, enviar reacciones sobre los juegos, ¡salvar sus juegos favoritos en mucho más! ¡Registrarte todavía hoy completamente gratis!

Fecha de nacimiento:


Captcha
No leíble? Renovar texto

Al unirse, usted acepta las Condiciones de Uso, lo que incluye el uso de cookies.


¿Olvidado su nombre de usuario o contraseña?
¡O conecta con su cuenta existente!

¿Olvidado su nombre de usuario o contraseña?
¿Ya no tiene cuenta? ¡Crea una!
¿Olvidado su contraseña o usuario? ¡Ningún problema! ¡Utiliza el formulario de abajo para recibir una nueva contraseña!
¿Ya no tiene cuenta? ¡Crea una!
¡O conecta con su cuenta existente!